Čeština
  
Deutsch
  
English
  
Magyar

Ubytovací poriadok

Klient, ktorý si prenajme izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.

 

1. Hotel môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi hotela svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať možno i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Hotel klientovi vydá ihneď pri nástupe hotelový preukaz s uvedením čísla izby, ceny za jedno prenocovanie, dĺžky trvania pobytu a prípadných ďalších služieb.

 

2. Hotel poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený, t.j.***.

 

3. Pri opakovanom príchode už ubytovaného klienta do hotela je klient povinný preukázať sa na recepcii platným hotelovým preukazom.

 

4. Užívanie ubytovania v hoteli je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

 

5. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť klientovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.

 

6. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.

 

7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel – ak mu vie vyhovieť – ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol ubytovaný.

 

8. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s hotelom.

 

9. Ak  nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 12.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať za nasledujúci deň.

 

10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 7.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 

11. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

 

12. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadne závady  ihneď nahlási na recepcii.

 

13. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár prípadne riaditeľ hotela.

 

14. Hotel zodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne však do výšky stanovenej nariadením vlády 87/1995 t.j.  331,94,- Eur . Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá hotel bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu. Ak tieto cennosti neboli dané do úschovy, zodpovedá hotel za ich odcudzenie iba do výška  33,20- Eur.

 

15. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

 

16. Pre príjmanie návštev má hotel vyhradené spoločenské miestnosti a odbytové strediská.  Prijímanie návštev v hotelových izbách môže povoliť len riaditeľ hotela vo výnimočných a odôvodnených prípadoch v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

 

17. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.

 

18. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach hotela klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych príjmačov, sušičov vlasov prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

19. V objekte hotela a osobitne na izbe nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)

 

20. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne správať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

 

21. Z bezpečných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách, vo výťahu a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

 

22. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný osobitný súhlas riaditeľa hotela. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vodítku. Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať vaňu, sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá sprevádza zviera, znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela.

 

23. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá klient podľa platných predpisov.

 

24. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, uzatvoriť okná, vziať so sebou kľúče od izby a odovzdať ho na recepcii.

 

25. Klient platí účet pri odchode. Pri pobyte presahujúcom 7 dní, hotel môže vyžadovať aj zálohovú platbu po častiach. Účty sú splatené hneď pri predložení.

 

26. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným  cenníkom, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste na recepcii.

 

27. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

 

PORUŠENIE VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV JE POVAŽOVANÉ ZA PORUŠENIE UBYTOVACIEHO PORIADKU A HOSŤ BUDE VYKÁZANÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE PEŇAZÍ ZA UBYTOVANIE!

 

Pokiaľ má hosť behom ubytovania nejaké opodstatnené prianie alebo sťažnosti môže osloviť príslušný hotelový personál, ktorý vyvinie maximálnu snahu vyhovieť prianiu hosťa.

 

Vážení hostia a milí návštevníci prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri pobyte v Hoteli Blue Garni Bratislava a dúfame že sa k nám budete radi vracať.

 

Tento ubytovací poriadok je k dispozícií klientom na viditeľnom mieste.     

 

JUDr. Ľubomír Kardoš

konateľ

kontakt - non-stop

Hotel Blue Bratislava II - Garni
Hontianska 4  (Prievozská)
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5810 66 66
Fax: +421 2 5810 66 55
Mobil: +421 910 188 288
recepcia(at)hotelbluegarni.sk